Polska lasami stoi

Polska jest w czołówce europejskich krajów najbardziej porośniętych lasami. Są one naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku. Tereny leśne mają swoje niezaprzeczalne walory dla środowiska naturalnego uczestnicząc nie tylko w procesie oczyszczania powietrza., ale tworząc niezbędną dla życia człowieka ekosferę.

Lasy w naszej strefie klimatycznej to najbardziej naturalna formacja przyrodnicza, stanowiąca niezbędny czynnik równowagi ekologicznej. Od bardzo dawna są ważnym elementem środowiska przyrodniczego - dając schronienie zwierzynie, dostarczając budulca gospodarce itp. Drzewa
są dobrem ogólnospołecznym, znacząco wpływającym na jakość życia człowieka.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię porastających ją lasów.


Zajmują 29,5% terytorium kraju, rosnąc na obszarze 9,2 mln ha (dane GUS 2015). Zdecydowana większość to tereny państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), należące do Skarbu Państwa.

Ustawowym obowiązkiem PGL LP jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki j ukierunkowanej na zachowanie trwałości lasów, ciągłości ich wielostronnego użytkowania oraz powiększanie zasobów drzewnych.

W Polsce lasów wciąż przybywa

Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości” (KPZL). Przewidywany poziom obsadzania drzewami na lata 2001–2020 wynosi 680 tys. ha. Głównym celem KPZL jest jego wzrost do 30% w 2020 r. i 33% w roku 2050 oraz zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień, a także ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów realizacyjnych.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat ale coraz częściej znajdują się liczące ponad 80.


Lasy są naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku a także miejscem doskonałym do realizacji celów edukacji leśnej. Zdrowotne właściwości ich ekosystemów sprzyjają rozwojowi turystyki. Drzewa uczestniczą także w procesie oczyszczania powietrza z dwutlenku węgla, z metali ciężkich i pyłów oraz tłumienia hałasu, przez co wpływają korzystnie na mikroklimat obszarów zurbanizowanych.

Artykuł powstał w Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat lasów zapraszamy na stronę http://www.lasy.gov.pl/, skąd zaczerpnięta została wiedza przekazana w niniejszym artykule.