Historia emisji

Przed dopuszczeniem akcji BOŚ S.A. do obrotu publicznego i giełdowego Bank wyemitował akcje serii A – K w okresie od 28.09.1990 r. do 26.04.1996 r.

Dopuszczenie akcji BOŚ S.A. do obrotu publicznego nastąpiło w dniu 12 września 1996r., zaś wprowadzenie do obrotu giełdowego i wyznaczenie daty pierwszego notowania miało miejsce w dniu 3 lutego 1997 r. Kurs debiutu wynosił 48,00 złotych za akcję.

Seria akcjiData emisjiLiczba emitowanych akcjiCena emisyjna [PLN]Data zarejestrowania emisjiKapitał zakładowy po zarejestrowaniu
A 28.09.1990 r. 236 700 10,00 9.01.1991 r. 2 367 000
B 3.07.1991 r. 1 263 300 15,00 11.03.1992 r. 15 000 000
C 29.05.1992 r. 500 000 15,00 30.12.1992 r. 20 000 000
D 14.05.1993 r. 1 300 000 18,00 30.12.1993 r. 33 000 000
E 25.05.1994 r. 700 000 18,00 30.06.1994 r. 40 000 000
F 5.12.1994 r. 1 500 000 18,00 30.12.1994 r. 55 000 000
G 17.05.1995 r. 1 260 000 18,00 30.06.1995 r. 67 600 000
H 17.05.1995 r. 670 000 10,00 30.06.1995 r. 74 300 000
I 17.05.1995 r. 70 000 10,00 30.06.1995 r. 75 000 000
J 26.04.1996 r. 1 055 000 12,00 21.06.1996 r. 85 550 000
K 26.04.1996 r. 945 000 21,00 21.06.1996 r. 95 000 000
L 21.06.1996 r.
(oferta publiczna)
1 200 000 29,00 29.11.1996 r. 107 000 000
M 17.10.1997 r.
(oferta publiczna)
2 500 000 39,18 7.05.1998 r. 132 000 000
N 19.12.2006 r.
(subskrypcja prywatna)
1 853 000 92,00 13.06.2007 r. 150 530 000
O 9.12.2009 r.
(subskrypcja prywatna)
1 320 245 72,83 25.06.2010 r. 163 732 450
P 23.09.2011 r.
(oferta publiczna)
6 500 000 35,00 15.06.2012 r. 228 732 450
U 25.05.2016 r. (subskrypcja prywatna) 40 000 000 10,00 12.07.2016 r. 628 732 450
V 26.03.2018 r. (subskrypcja prywatna) 30 074 426  10,00 03.07.2018 r. 929 476 710

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 12 września 1996 r. (Nr RF-411-13/96-48/96) akcje BOŚ SA serii od A do L w liczbie 10.700.000 akcji zostały wprowadzone do publicznego obrotu.

Uchwałą Nr 2/388/97 z dnia 15 stycznia 1997 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela BOŚ SA serii od A do L

Uchwałą Nr 25/97 z dnia 24 stycznia 1997 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela BOŚ S.A. serii od A do L.

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 11 grudnia 1997 r. (Nr RF-411-117/97-171/97) akcje BOŚ S.A. serii M w liczbie 2.500.000 akcji zostały wprowadzone do publicznego obrotu.

Uchwałą Nr 316/98 z dnia 29 maja 1998 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuścił do obrotu giełdowego 2.500.000 akcji BOŚ S.A. serii N, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2007 r. (Nr DEM/410/147/16/07) zatwierdzony został prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki BOŚ S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii N.

Uchwałą Nr 933/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 1.853.000 akcji BOŚ S.A. serii N, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

W dniu 17 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. nie podjęło uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii P1 Banku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych serii P1 oraz zmiany Statutu Banku i wprowadzenia akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwałą Nr 664/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 1.320.245 akcji BOŚ S.A. serii O, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Uchwałą Nr 621/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 6.500.000 akcji BOŚ S.A. serii P a następnie tą samą  Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.