Emisja akcji serii V

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 września 2018 r. (L. dz. DSP-WE.410.61.2018) zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.074.426 akcji Banku serii V.

Prospekt emisyjny

Emisja akcji serii U

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Nr DPI/WE/410/2/18/17/MP) zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank") o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji Banku serii U.

Emisja akcji serii P

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Nr DPI/WE/410/41/5/12) zatwierdzony został prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki BOŚ S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii P oraz praw do akcji serii P. 

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 kwietnia 2012 r. (Nr DPI/WE/411/58/2/12) zatwierdzony został aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki BOŚ S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii P.

Emisja akcji serii O

Emisja akcji Banku serii O ma charakter subskrypcji prywatnej. 

Z uwagi, iż liczba akcji serii O stanowi mniej niż 10% wszystkich akcji BOŚ S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Bank - zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – nie sporządził prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Emisja akcji serii N

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2007 r. (Nr DEM/410/147/16/07) zatwierdzony został prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki BOŚ S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii N. 

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2007 r. (Nr DEM/411/455/02/07) zatwierdzony został aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki BOŚ S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii N.