Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

Akcjonariusz    liczba akcji                  
procentowy udział
w kapitale zakładowym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 32 951 960  52,41
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych     6 000 000     9,54
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych   4 273 574  6,80
Akcje w wolnym obrocie 19 647 711 31,25

Przy kapitale zakładowym równym 628 732 450 PLN.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Pozostały kapitał jest kapitałem rozproszonym.


Kapitał zakładowy BOŚ S.A. tworzy 62 873 245 akcji, w tym:

 •      236 700 akcji serii A
 •   1 263 300 akcji serii B
 •      500 000 akcji serii C
 •   1 300 000 akcji serii D
 •      700 000 akcji serii E
 •   1 500 000 akcji serii F
 •   1 260 000 akcji serii G
 •      670 000 akcji serii H
 •        70 000 akcji serii I
 •   1 055 000 akcji serii J
 •      945 000 akcji serii K
 •   1 200 000 akcji serii L
 •   2 500 000 akcji serii M
 •   1 853 000 akcji serii N
 •   1 320 245 akcji serii O
 •   6 500 000 akcji serii P
 • 40 000 000 akcji serii U